Boulevard "Aleksandar Makedonski" 18

News


Основна дејност на ФАКОМ АД - Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност