Булевар "Александар Македонски" 18

Одлука за избор на бројачи на гласови

Одлука за Избор на претседавач на Собрание

Одлука за измена на одлука С.О.18 од 15.06.2016 година

Одлука за измена на Статутот на Друштвото ФАКОМ АД Скопје

Одлука за назначување на ревизор на Годишна сметка и финансиски извештаи на ФАКОМ АД Скопје за 2019 година

Одлука за одобрување на Извештајот на Службата за Внатрешна ревизија на Друштвото

Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор

Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор

Одлука за распоредување на нераспределена добивка од 2008 година за исплата на дивидента

Одлука за употреба на нето добивка за финансиската 2018 година

Одлука за усвојување на Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишен извештај за работењето за период 01.01-31.12.2018

Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2018 година

Одлука за усвојување на Записник од претходно Годишно Собрание на Акционери

Одлука за утврдување на престанок на мандат на член на Надзорниот Одбор на Друштвото

Преглед за спроведување гласање на Годишното Собрание на Акционери на 05.06.2019 во ФАКОМ АД Скопје

Одлука за ставање вон сила на Одлука НО бр9