Булевар "Александар Македонски" 18

ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ФАКОМ АД ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018г

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА 2018 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА

Одлука за назначување на ревизор за годишна сметка и финансиски извештаи на ФАКОМ АД Скопје за 2019

Одлука за одобрување на работата на членовите Надзорниот одбор

Одлука за одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на друштвото  за 2018

Одлука за употреба на нето добивка за финансиската 2018 година

Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2008 година

Одлука за одобрување на работата на членовите Управниот одбор

Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2018 година

Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2018 година

Записник од одржана седница на Собрание на акционери јуни 2018

Биланс на состојба за 2018 година

Биланс на успех за 2018 година

Годишен извештај на внатрешната ревизија за 2018 година

Извештај за паричниот тек за 2018 година