Булевар "Александар Македонски" 18

одлука за избор на записничар и двајца заверувачи

1 Одлука за избор на бројачи на гласови

2 одлука за избор на претседавач

3 одлука за назначување на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи

4 одлука за одобрување на работата на членовите на УО

5 одлука за одобрување на работата на на НО

6 одлука за распределба на нераспределената добивка

7 одлука за употреба на нето добивка за финансиската 2019 година

8 одлука за усвојување на годишната сметка финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за приод од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

9 одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година

10 одлука за одобрување на извшетајот на службата за внатрешна ревизија

11 Одлука за усвојување на записникот од преходната седница

12 Записник од спроведеното гласање